Tüm yorumlar

Yıldızlara göre filtrele
Göre sırala
  • önce ago2

    / 5

...
İyi bir metabolizmam var mı?
Inhaltsverzeichnis
7 January, 2022

İyi bir metabolizmam var mı?

Pek çok insan kendine ?Metabolizmam iyi mi?? diye sordu?undan, insanlarda sa?l?kl? bir enerji dengesinin belirtilerine bakt?k.

?nsanlardaki enerji metabolizmas? muhtemelen ele alabilece?imiz en ilginç konulardan biridir. Sonuçta, tamam? insan metabolizmas?n?n etraf?nda dönen birçok farkl? alan vard?r. Metabolizmam?n çok yüksek olup olmad???n? nas?l anlar?m? Kendi metabolizmam? h?zland?rmak için egzersizi kullanabilir miyim? Bu makale boyunca ve di?er blog yaz?lar?m?zda ortaya ç?kan birçok soruyu ele almak ve yan?tlamak istiyoruz. Medicross Labs olarak size bu s?cak sorulara baz? cevaplar sunabilmeyi umuyoruz ve sizden daha fazla soru, fikir veya öneri almak için sab?rs?zlan?yoruz; mü?teri dan??manlar?m?z size yard?mc? olmaktan mutluluk duyacakt?r!

Metabolizmam iyi mi?

Metabolizmam iyi mi de?il mi? Bu da hiç adil de?il; baz? insanlar istediklerini, istedikleri zaman, istedikleri kadar yiyebilirler ama yine de kilo almazlar. Bir de çok az ya da nadiren yemek yiyip yine de kilo alanlar var. ??te bu noktada metabolizma devreye giriyor. ?yi bir metabolizma ile yedi?iniz yiyecekler daha h?zl? dönü?türülebilir. Bu da, son makalede ö?rendi?imiz gibi, hücrelerinizin ihtiyaç duydu?u tüm önemli maddeleri ve enzimleri alabilmesi için, ald???n?z kalorilerin yak?lmas? anlam?na gelir. Yani iyi bir metabolizmaya sahipseniz, yedi?iniz yeme?in daha h?zl? dönü?türülmesinden ve kalorilerin daha h?zl? yak?lmas?ndan da yararlanabilirsiniz.

Ayr?ca metabolizma do?al olarak tüm toksinlerin ve at?k maddelerin vücudunuzdan mümkün olan en k?sa sürede d??ar? at?lmas?n? sa?lar. Bu nedenle metabolizman?z?n ?u anda iyi oldu?unu, çok yüksek veya çok dü?ük çal??mad???n? gösteren baz? i?aretler vard?r. ?imdi bunlar?n hangi belirtiler oldu?unu sizinle birlikte ke?fetmek istiyoruz.

Öncelikle insandaki vücut ?s?s?na ya da s?cakl?k hissine bakabiliriz. S?k s?k ?s?n?yorsan?z bu, metabolizman?z?n iyi çal??t???na dair iyi bir i?aret olabilir. Metabolizmas? çok iyi olan ki?ilerin s?cakl??? daha s?k ya?amas? da oldukça yayg?nd?r. Tersine, sizde artan so?ukluk hissi ayn? zamanda metabolizman?z?n çok zay?f ve yava? olabilece?i anlam?na da gelebilir.

?yi bir enerji dengesinin belirtileri

“?yi bir metabolizmam var m??” – Bu soru baz? belirtilere bak?larak belirlenebilir. Yani e?er s?k ??s?k s?cakl?k hissediyorsan?z metabolizman?z?n çok iyi çal??t???n? varsayabilirsiniz. Bu arada ayn? ?ey iyi bir i?tah için de geçerli. S?k s?k aç oluyorsan?z endi?elenmenize gerek yok. Sa?l?kl? bir i?tah sonuçta metabolizman?z?n da çok iyi çal??t??? anlam?na gelir. Kesin olarak söylemek gerekirse, s?k s?k açl?k yaln?zca vücudunuzun yedi?iniz yeme?i çok h?zl? bir ?ekilde dönü?türdü?ü ve metabolize etti?i anlam?na gelir. Bu nedenle daha s?k veya daha h?zl? ac?k?yorsunuz. Elbette bu, kendinizi sürekli yiyecekle doldurman?z gerekti?i anlam?na gelmiyor. Buradaki anahtar, temiz havada yeterli egzersizle birlikte sa?l?kl? bir i?taht?r.

Art?k baz? insanlara biraz rahats?z edici gelse de konu insan metabolizmas? oldu?unda hala büyük önem ta??yan bir noktaya geldik. Gerçek ?u ki ?i?kinlik ayn? zamanda iyi bir metabolizman?n da göstergesidir. Sonuçta, ?i?irmek yaln?zca ba??rsak gazlar?n?n d??ar? at?lmas? anlam?na gelir ve bu da iyi bir sindirim ve iyi bir metabolizma anlam?na gelir. Ayr?ca bu i?lem herhangi bir sindirim bozuklu?u ya?amaman?z? ve kar?n a?r?s? ya?amaman?z? da sa?lar.

Bir sonraki i?aret de çok gizli bir noktad?r: idrara ç?kma dürtüsü. S?k idrara ç?kma iste?i, metabolizman?zda her ?eyin yolunda gitti?i anlam?na gelir. Metabolizman?z iyi ve normal çal???yorsa muhtemelen tuvalete daha s?k gitmeniz gerekecektir. Ancak bu sizi rahats?z etmemelidir, bu sadece iyi bir metabolizman?n göstergesidir.

Metabolizmam?n iyi olup olmad???n? nas?l anlar?m?

İyi bir enerji dengesinin belirtileri

Kimin akl?na gelirdi – ?imdi her ?ey sindirimle ilgili. Çünkü iyi bir metabolizma sonuçta çok iyi bir sindirimden faydalanabilece?iniz anlam?na da gelir. Herkesin farkl? ba??rsak hareketlerine sahip olmas? tamamen normaldir ve elbette bu, diyetlerine göre de?i?ebilir. Bununla birlikte, düzenli, normal ba??rsak hareketleri çok iyi bir metabolizman?n göstergesi olabilir. Özellikle yemek yedikten veya içtikten sonra s?k s?k ge?irme, sindiriminizin iyi çal??t???n?n ve metabolizman?z?n mükemmel oldu?unun bir i?areti olabilir.

Gördü?ünüz gibi iyi bir metabolizmaya i?aret eden çok say?da farkl? semptom var. Metabolizman?z?n o kadar iyi görünmedi?ini, aksine yava? çal??t???n? fark ettiyseniz a?a??daki ipuçlar? size yard?mc? olabilir. Yeterince su içmek bazen metabolizman?n yava?lamas? için yeterli olabilir. Özellikle burada so?uk su tavsiye edilir, en iyi ihtimalle günde 1,5 ? 2 litre su tüketti?inizden emin olun. So?uk su içti?inizde vücudunuz, suyu vücut s?cakl???n?za ?s?tmak için daha fazla enerji kullanmak zorunda kal?r. Yolda size verebilece?imiz bir di?er de?erli ipucu: Ye?il çay ve kahve de metabolizmay? canland?rabilir. Metabolizman?n h?zlanmas?n? sa?layan baharatl? ve protein aç?s?ndan zengin yiyeceklere benzer.

Vücudunuzu tam olarak tan?m?yorsan?z, evde saç örne?iyle kendi kendinize test yapabilir ve ard?ndan ki?iye özel besin takviyelerini kullanabilirsiniz.

otherPostsCategory Allgemein

Bu da ilginizi çekebilir

What Our Clients Say
6320 inceleme