Tüm yorumlar

Yıldızlara göre filtrele
Göre sırala
  • önce ago2

    / 5

...
Makro Besinler ve Mikro Besinler: Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar?
Inhaltsverzeichnis
20 November, 2020

Makro Besinler ve Mikro Besinler: Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar?

Makro Besinler ve Mikro Besinler: Nelerdir ve Nas?l Çal???rlar?

Makrobesinler ve mikrobesinler: bunlar tam olarak nedir ve aralar?ndaki fark nedir? Oldukça kafa kar??t?r?c? olabilir, bu nedenle bu makalenin bu konuyla ilgili sorular?n?z? giderece?ini umuyoruz.

Yiyeceklerin genel sa?l???m?z? ne kadar etkiledi?ini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle zihninizi, bedeninizi ve hayat?n?z? beslemek için do?ru g?day? yedi?inizden emin olmak çok önemlidir. Yedi?imiz yiyeceklerde bulunan (ya da bulunmayan) besinler kilo almam?za ya da kaybetmemize neden olabilir, ruh halimizi etkileyebilir ya da kendimizi yorgun ya da enerjik hissetmemize neden olabilir. Sadece yedi?imiz besinlere bakmak yeterli de?il, o besinlerin içindeki besin maddelerini de dikkate almam?z gerekiyor.

Yedi?iniz yiyeceklerdeki hem makro hem de mikro besin ö?elerini dikkate alan dengeli bir diyet olu?turdu?unuzda, yapmay? sevdi?iniz ?eyleri yapman?za olanak tan?yan daha kontrollü bir ya?am ya?amaya ba?layabilirsiniz.

Makro Besinler ve Mikro Besinler: Bunlar Nelerdir?

Daha önce de belirtti?imiz gibi yedi?imiz besinlerde hem makro hem de mikro besinler bulunmaktad?r. Peki bu terimler ne anlama geliyor ve aralar?ndaki fark nedir?

Makrobesinler Nelerdir?

Makro besinler, vücudunuzun düzgün çal??man?za olanak tan?yan enerji seviyelerini korumak için büyük miktarlarda ihtiyaç duydu?u besinlerdir. Makro besinler vücudunuz taraf?ndan üretilemez, bu nedenle özellikle gençken ve vücutlar?m?z hala büyürken diyetinizin yeterli makro besinlerden olu?mas? önemlidir. Makrobesinleri genellikle gram cinsinden ölçeriz ve yedi?imiz ço?u g?dada farkl? türde makrobesinlerin bir kombinasyonu bulunur.

Baz? Makro Besin Örnekleri Nelerdir?

Art?k makro besinlerin vücudunuz için neler yapt???n? bildi?inize göre, muhtemelen baz? örnekleri duymay? merak ediyorsunuzdur. Makro besinler, karbonhidratlar, protein ve ya?lar, lif ve su gibi yayg?n besinlerdir. Yani vücudunuzun büyük miktarda ihtiyaç duydu?u ancak kendi ba??na üretemedi?i ?eylerdir.

Makrobesinler Dengesiz Olursa Ne Olur?

Yeterince makro besin almaman?z, dayan?kl?l???n azalmas?na, yetersiz beslenmeye ve eksiklik sendromlar?na yol açabilir. Madalyonun di?er taraf?nda, beslenmenizdeki makro besin maddelerinin fazlal??? obeziteye, diyabete, yüksek kolesterole ve di?er hastal?klara yol açabilir.

Mikro Besinler Nelerdir?

Mikro besinler ayn? zamanda vücudunuzun düzgün çal??mas? için ihtiyaç duydu?u temel besinlerdir, ancak makro besinlerden çok daha az miktardad?rlar. Makro besinler gram cinsinden ölçülürken, mikro besinler miligram cinsinden ölçülür. Çok fazla yemeseniz bile genel sa?l???n?z üzerinde hala büyük bir etkisi var. Mikro besin ö?eleriniz dengesizse, eksikli?e ve hastal??a kar?? duyarl? olabilirsiniz. T?pk? makro besinlerde oldu?u gibi mikro besinler de vücudumuz taraf?ndan do?al olarak, en az?ndan ihtiyac?m?z olan miktarda üretilemez.

Her bir mikro besin vücudunuzda belirli bir rol oynar. Baz? durumlarda vücudunuzun olmas? gerekti?i gibi çal??mas?n? sa?lamak için birlikte bile çal??abilirler. Vücudunuzun ihtiyaç duydu?u tüm mikro besinleri ald???ndan emin olmak için dengeli bir beslenmeye sahip olman?z gerekir.

Baz? Mikro Besin Örnekleri Nelerdir?

Mikro besinler genellikle vitaminler ve mineraller olarak dü?ünülür ve bunlara denir. Baz? örnekler kalsiyum, C vitamini, D vitamini, çinko, demir vb.’dir.

Mikro Besinler Dengesiz Olursa Ne Olur?

A, E Vitamini ve Demir eksiklikleri gibi mikro besin eksiklikleri gece körlü?ü veya üreme sorunlar? gibi durumlara neden olabilir. Di?er baz? mikro besinlerin eksikli?i anemiye, alerjiye, g?da intolerans?na neden olabilir ve hatta psikolojik sa?l??? etkileyebilir. Çocuklarda, ki?inin mikro besin al?m? çok dü?ükse zihinsel engellilik, motor beceri kayb? ve di?er ciddi durumlar?n ortaya ç?kma potansiyeli vard?r.

Mikro besin al?m?n?n çok yüksek olmas? karaci?er hasar?na yol açabilir, kemik k?r?lmas? riskini, iskelet anormalliklerini, cilt problemlerini ve hatta saç dökülmesini art?rabilir. Bu etkiler uzun veya k?sa vadeli olabilir.

Makro Besinler ve Mikro Besinler Aras?ndaki Fark Nedir?

Makro besinler ve mikro besinler, vücudumuzun düzgün çal??mas? için ihtiyaç duydu?u besin türleridir. Temel fark, vücudumuzun makro besinlere mikro besinlerden daha fazla ihtiyaç duymas?d?r. Ancak her ikisinin de hem zihinsel hem de fiziksel olarak nas?l hissetti?imizi etkileme konusunda güçlü bir yetene?i var. Bu nedenle tek fark miktar ve kaynakt?r.

Mikro Besinler Makro Besinlerden Daha m? Önemli?

Mikro besin eksikli?inin veya dengesizli?inin be? ana nedeni vard?r. Bunlar yiyecek, stres, ilaç, spor ve çevredir.

Tabii ki yemek de büyük bir rol oynuyor. Doymam?? ya? asitleri, tuz ve ?eker tüketiminin artmas?yla birlikte ortalama bir insan?n yeme al??kanl?klar? beslenme dengesizli?inin ana nedenlerinden biridir. Buna yeterli miktarda meyve ve sebze yememe veya yeterince su içmeme al??kanl??? da eklenirse, bunun baz? ciddi etkileri olabilir.

Stres bir ba?ka büyük sorundur. Çok fazla stres alt?nda olmak, enerji seviyelerimize ekstra talep getirir; bu da, tabiri caizse, motoru çal???r durumda tutmak için temel mikro besinlerde art?? gerektirir. Pek çok insan, stresin vücut üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için diyetlerini yeterli miktarda mikro besinle desteklememektedir.

?laçlar ayn? zamanda mikro besin dengesini de bozar çünkü ilaçlar ve mikro besinler emilim, i?leme ve at?l?m aç?s?ndan ayn? ta??ma ve metabolik yollar? kullan?r. Bu, yedi?imiz g?dalardan mikro besinlerin emilimini önemli ölçüde etkileyebilir ve/veya bunlar?n böbrekler yoluyla at?l?m?n? art?rarak eksikli?e neden olabilir.

Öte yandan spor, hem zihinsel hem de bedensel olarak daha sa?l?kl? olman?za yard?mc? olabilir. Ancak, kendinizin s?n?rlar?n? zorlad???n?z? veya örne?in ultramaratonlar gibi çok zorlu etkinliklere kat?ld???n?z? varsayal?m. Bu durumda vücudunuz, ortalama bir insandan çok daha fazla miktarda, hedeflenmi? bir mikro besin kayna??na ihtiyaç duyacakt?r.

Son olarak, mikro besin dengesi söz konusu oldu?unda çevre de büyük bir rol oynar. Ya?ad???m?z yere ba?l? olarak de?i?en derecelerde çevresel toksinlerden kaynaklanan kirlili?e maruz kal?yoruz. Vücudumuz sürekli olarak bu “davetsiz misafirleri” vitaminler ve minerallerle etkisiz hale getirmek için çal???yor ve e?er yeterince sindirmezsek bu durum dengesizli?e yol açabilir.

Besin Dengesizli?inizin Oldu?unu Nas?l Anlayabilirsiniz?

Avustralya Ulusal Sa?l?k ve T?bbi Ara?t?rma Konseyi’ne göre, makro besinlerin göreceli oranlar?ndaki büyük bir dengesizli?in kronik hastal?k riskini art?rabilece?ine ve mikro besin al?m?n? olumsuz etkileyebilece?ine dair kan?tlar var. Ayr?ca, tüketilen ya??n türü (doymu?, tekli doymam?? vb.) ve tüketti?imiz karbonhidrat?n türü, kronik hastal?k riski aç?s?ndan optimal dengeyi belirlerken önemli bir husus olmal?d?r.

Bu nedenle makro besin dengesizli?ini tan?mlaman?n en iyi yolu, kolesterol ve glisemik seviyenizi görebilece?iniz kan testleridir. Bu sonuçlarla makro besin al?m?n?z? ayarlaman?z gerekip gerekmedi?ini görebilirsiniz. Yüksek kolesterol seviyeleri, doymu? ya? al?m?n?z?n çok yüksek oldu?u anlam?na gelebilir. Bal?k veya avokadoda bulunanlar gibi daha sa?l?kl? ya?lar lehine tüketti?iniz s???r eti ve domuz eti miktar?n? s?n?rlaman?z gerekebilir.

Elbette yeme al??kanl?klar?n?zda köklü de?i?iklikler yapmay? planl?yorsan?z bir beslenme uzman? veya doktorla konu?mal?s?n?z.

Besin dengesizli?ini kontrol etmek için saç?n?zdan küçük bir örnek kullanan geli?mi? testler vard?r. Örne?in Mikro Besin Kontrolü , 71’e kadar mikro besin maddesini ve bunlar?n ilgili yüklerini tan?mlayabilir. Vücudunuzu do?ru besinlerle destekledi?inizden emin olmak istiyorsan?z bunlar ideal seçimdir.

Mikro Besin Kontrolü çevrimiçi olarak sipari? edilebilir. Kit evinize ula?t???nda kendiniz bir numune alabilirsiniz; herhangi bir t?bbi yard?ma ihtiyac?n?z yok. Kolay, gizli ve kullan??l?d?r. Numuneyi ald?ktan sonra posta yoluyla laboratuvara göndermeniz ve sonuçlar?n?z? beklemeniz yeterlidir.

otherPostsCategory Allgemein

Bu da ilginizi çekebilir

What Our Clients Say
6331 inceleme