Wszystkie recenzje

Filtruj według gwiazdek
Sortuj według
 • przed

  / 5

...

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Aby anulować, skorzystaj z poniższego formularza online Kliknij tutaj

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

Spis treści

 1. Prawo do odstąpienia od umowy
 2. Konsekwencje cofnięcia zezwolenia
 3. Zastąpienie wartości
 4. Przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
 5. Przykładowy formularz anulowania

1. prawo do odstąpienia od umowy

Masz ustawowe prawo do odwołania złożonych zamówień. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz złożyć nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Twoje oświadczenie musi wyraźnie stwierdzać, że chcesz odstąpić od umowy.

Okres odstąpienia rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy. Aby dotrzymać terminu, wystarczy wysłać odwołanie przed upływem okresu odwołania. Odwołanie może zostać złożone w formie listu lub wiadomości e-mail. W tym celu możesz również skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Rezygnację należy przesłać na adres: DAN Group GmbH Herrengasse 30 9490 Vaduz, Liechtenstein
Adres e-mail: info@medicross.com

Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 1. Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatą za tę spłatę.

Ze względu na fakt, że formularz zgłoszeniowy jest wysyłany cyfrowo pocztą elektroniczną, konsument nie ponosi żadnych kosztów wysyłki. Po wykonaniu usług w okresie odstąpienia od umowy prawo do odstąpienia od umowy wygasło i nie masz prawa do rezygnacji z usługi.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

– Umowy o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

 1. Zastąpienie wartości

Jeśli odstąpisz od umowy o świadczenie usług, jesteś nam winien rekompensatę za wartość usług świadczonych do momentu odstąpienia od umowy. Wartość zastępcza odpowiada proporcjonalnemu wynagrodzeniu za usługi już świadczone w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie. Po pobraniu lub otrzymaniu formularza rejestracyjnego jest to 20% ceny zakupu, która zostanie zatrzymana jako zwrot wartości.

4. przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeżeli wykonaliśmy usługę w całości i rozpoczęliśmy wykonywanie umowy dopiero po tym, jak wyraziłeś na to wyraźną zgodę i jednocześnie potwierdziłeś swoją wiedzę, że tracisz prawo do odstąpienia od umowy, gdy wykonamy umowę w całości.

Ze względu na fakt, że formularz rejestracyjny jest wysyłany cyfrowo pocztą elektroniczną, konsument nie ponosi żadnych kosztów wysyłki. Po wykonaniu usługi w okresie na odstąpienie od umowy prawo do odstąpienia od umowy wygasło i nie masz prawa do odstąpienia od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą wysłania próbki przez konsumenta.


 1. Przykładowy formularz anulowania

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.

– Do DAN Group GmbH Herrengasse 30 9490 Vaduz, Liechtenstein -Adres e-mail: info@medicross.com

– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

– Zamówiono w dniu (*)/odebrano w dniu (*) __________________

– Nazwa konsumenta(-ów) __________________

– Adres konsumenta(-ów) __________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze) __________________

– Data __________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Co mówią nasi Klienci
5329 opinii